Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Nederlands Slaapcentrum

Artikel 1. Algemeen

Op al onze verkopen en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij wij ons schriftelijk met andere voorwaarden akkoord hebben verklaard.

Artikel 2. Het aangaan van de overeenkomst

Overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeenkomsten worden door ons schriftelijk aangegaan. Onze verplichting gaat nooit verder dan door ons schriftelijk is overeengekomen.

Mondeling gesloten overeenkomsten.

Overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeenkomsten welke door ons mondeling zijn aangegaan zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Indien wij daarbij als verkoper optreden worden de met ons mondeling (o.a. telefonisch) gesloten overeenkomsten schriftelijk door ons aan de koper bevestigd.

Artikel 3. Levertijden

 1. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en zijn nooit bindend.
 2. Indien toeleveringsbedrijven in gebreke blijven tot levering door welke oorzaak dan ook, dan zijn wij ontslagen van de plicht tot levering en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schaden, welke kunnen ontstaan door het uitblijven van de levering.
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft u niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 4. Evenmin kunt u bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling van de goederen weigeren en/of vergoeding van enige schade eisen, welke door u of derden is geleden.

Artikel 4. Deelleveringen

Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen, kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 5 – Vervoer, op- en aflevering

 1. U dient ons op de hoogte te stellen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dit geval komen de kosten voor uw rekening.
 2. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor uw rekening.
 3. U dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de goederen geplaatst dienen te worden leeg is en vrij van obstakels die hinderlijk kunnen zijn of voor evt. schade kunnen zorgen. Lampen en schilderijen e.d. dienen verwijderd te zijn.
 4. Eventuele schade welke veroorzaakt wordt tijdens het plaatsen van een slaapsysteem of kast aan interieur zoals vloeren, wanden, trappen en dergelijke, dienen terstond gemeld te worden en schriftelijk vastgelegd te worden in aanwezigheid van de bezorgers c.q. monteurs. Alle schades die later gemeld worden en derhalve niet meer gecontroleerd kunnen worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Slaapcentrum.
 5. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat u de goederen niet wil aanvaarden, dan wel er niemand ondanks afspraak aanwezig is, zal het Nederlands Slaapcentrum binnen een redelijke termijn een tweede levering doen tegen de dan geldende voorrijkosten.
 6. Ingeval ook de tweede aflevering niet wordt aanvaard, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 14.
 7. Bezorgingen vinden plaats tot op de begane grond, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 8. Worden de goederen niet binnen 1 jaar na aankoopdatum door u afgenomen dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, zoals bedoeld in artikel 14.
 9. Indien een bed naar de eerste verdieping (of hoger) dient te worden gebracht, geldt het volgende met betrekking tot de verantwoordelijkheid:Als bedrijf benadrukken wij graag dat bij het bestellen van een bed, het de verantwoordelijkheid van de klant is om ervoor te zorgen dat het bed zonder problemen door het trappengat naar boven kan worden gebracht. Hoewel wij ons inzetten om onze klanten te voorzien van nauwkeurige leveringsinformatie en om advies te geven over de afmetingen van onze producten, willen wij duidelijk maken dat wij als bedrijf niet aansprakelijk zijn voor eventuele beperkingen in de toegang tot de gewenste locatie in het huis van de klant.Wij adviseren onze klanten daarom ten zeerste om voorafgaand aan de bestelling zorgvuldige metingen uit te voeren en om ons tijdig op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen of obstakels die de toegang tot de beoogde plaats kunnen bemoeilijken. Op deze manier kunnen wij samenwerken aan het vinden van mogelijke oplossingen en het voorkomen van onnodige complicaties bij de levering van het bed.

 

Artikel 6. Overmacht

Ingeval van overmacht – zoals bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, storingen in de aan- en aflevering van gereed produkt, grondstoffen en hulpstoffen, en dergelijke – zijn wij gerechtigd om hetzij de koopovereenkomst te annuleren, hetzij onze leveringsverplichting op te schorten. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7. Aanbetaling

Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten door ons een aanbetaling te vragen van 25% van de koopsom.

Artikel 8. Eigendomsbehoud

Door ons geleverde goederen blijven tot op volledige betaling , ons eigendom, met dien verstande dat u aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment, waarop dit te uwer beschikking is gesteld.

Artikel 9.Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden contant voor aflevering, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Indien wij in afwijking van het vorenstaande met u schriftelijk een termijn zijn overeengekomen waarbinnen betaling dient plaats te vinden, dan bent u bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn in gebreke ook zonder dat nadere ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening  en zijn wij gerechtigd zonder nadere aanzegging tot de wettelijke rente over de verschuldigde hoofdsom. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld conform W.I.K. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Wij zijn slechts gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ons uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen. Indien u met enige betaling jegens ons in gebreke bent, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voorzover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding

Artikel 10. Reclames

Reclames, waaronder dient te worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden welke verband houden met de levering van de goederen, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen en/of uitvoering van de verrichte werkzaamheden zoals vernoemd, schriftelijk bij ons te zijn ingediend. In tegenstelling tot wat hiervoor is vermeld, dienen reclames voor wat betreft transportschade terstond bij ontvangst op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Wij dienen ten aanzien van alle reclames in de gelegenheid te worden gesteld deze te controleren. Reclames geven u geen recht, ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 11. Prijzen

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan was voorzien, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 12. Garantie

Het Nederlands Slaapcentrum hanteert als basis voor haar garantie een 3-jarige afbouwende garantie. Aanvullend gelden de volgende bepalingen. De garantie gaat in op de datum die vermeld staat op de factuur van de consument.

Garantie Bedbodems

Op alle bedbodems en boxspringframes uit de collectie geldt een garantie van 5 jaar op veer- en framebreuk, waarvan 2 jaar volledig. De garantie geldt alleen voor normaal gebruik en normaal verstellen. Dit betekent een maximale belasting van 95 kg voor alle 1-persoons producten tot en met 100 cm en maximaal 170 kg voor alle 2-persoons producten.

Garantie op matrassen en topmatrassen

Nederlands Slaapcentrum hanteert een 3-jarige afbouwende garantie voor matrassen. Deze zijn actief indien de onderhoudsadviezen waaronder het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige molton en hoeslaken, correct gevolgd zijn en dat er sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik. Voor topmatrassen geldt max. 1 jaar garantie uitsluitend op contourvorming. Dit mede doordat topmatrassen uitsluitend bedoeld zijn om extra comfort te geven aan uw bed/boxspring en dat topmatrassen geclassificeerd worden als “hygiëneproducten.

1ste jaar:  volledige garantie

1-2 jaar:  40% afschrijving

2-3 jaar:  80% afschrijving

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzenpeil.

Indien u na 3 jaar gebruik wilt maken van onze service brengen wij 75 euro voorrijkosten in rekening. Deze voorrijkosten worden ook in rekening gebracht op het moment dat door uw eigen handelen service dient te worden verleend binnen de garantieperiode.

Garantie op motoren, accessoires, dekbedden en kussens

Voor motoren geldt een afbouwende garantie van 3 jaar (m.u.v. motorbreuk, dit valt buiten de garantie). Voor accessoires, dekbedden en kussens geldt GEEN garantie.

 

Garantie op showroommodellen

Voor showroommodellen geldt dat u geen garantie heeft op eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. Een showroommodel koopt u altijd in de staat waar het zich in bevind. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen. Ook geldt geen garantie op slijtage of kuilen van matrassen, topmatrassen of bedbodems die als showroom model zijn gekocht.

Garantie op verkleuring

Indien er sprake is van verkleuring geldt een volledige garantietermijn van 3 maanden.

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. De kleur van de gebruikte schuimproducten is wisselend en daardoor  uitgesloten van garantie.

Nederlands Slaapcentrum kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

Overige garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

Matrassen en topmatrassen:

Bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm een acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie.

Matrassen en topmatrassen kunnen een afwijking vertonen in lengte- en breedtemaat tot enkele centimeters van de originele maatvoering.  Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

Geen Garantie

Alle producten die niet aangekocht zijn in een Nederlands Slaapcentrum winkel vallen buiten de garantievoorwaarden.

Voorwaarden schriftelijke omruilgarantie matrassen

Nederlands Slaapcentrum geeft GEEN geld terug. Indien u een schriftelijke overeenkomst met omruilgarantie heeft, zullen wij samen met u op zoek gaan naar een matras dat wel geschikt voor u is. U kunt tot maximaal 60 dagen vanaf levering aanspraak maken op onze omruilgarantie, u dient de matras wel minimaal 30 dagen te hebben uitgeprobeerd. De omruilgarantie geldt uitsluitend voor de maten 80×200 en 90×200 en uitsluitend op de kern matras van een boxspring. U heeft als klant één maal de mogelijkheid aanspraak te maken op onze omruilgarantie regeling. De omruilgarantie is niet overdraagbaar op derden. De omruilgarantie is niet van toepassing op een topmatras, ook wel topper genoemd.. Als u gebruik maakt van de omruilgarantie dient de matras(sen) minimaal dezelfde waarde te vertegenwoordigen als het ingeruilde artikel (het nieuwe artikel mag wel een hogere waarde hebben, uiteraard tegen bijbetaling van het prijsverschil.) Als het om te ruilen artikel beschadigd/bevuild/stuk is vervalt deze garantie. Als een artikel met een bepaalde korting/actie is gekocht, heeft u geen recht op korting op het nieuwe artikel. Dit is wel mogelijk als met terugwerkende kracht de korting van het om te ruilen artikel weer wordt verrekend (dit om te zorgen dat u geen korting op korting krijgt), Niet van toepassing op online bestellingen. Het slaapsysteem dient persoonlijk door één van onze gespecialiseerde slaapadviseurs geadviseerd te zijn. De basis voor het gebruik maken van de omruilgarantie ligt in het comfort en de ondersteuning. Kleur en/of maatvoering (afwijkende maten) vallen buiten de voorwaarden voor het omruilen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voortvloeiende uit door ons gesloten overeenkomsten inzake door ons geleverde goederen of verrichte diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waardoor de betreffende goederen geleverd zijn of de betreffende diensten verricht zijn.

Artikel 14 Annulering

Bij eenzijdige annulering van zowel schriftelijke als mondelinge overeenkomsten door u, bent u een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen u bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen met een minimum van € 150,00. U ontvangt van ons een factuur  waarop deze annuleringskosten in rekening worden gebracht  waarvan de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum dient te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u in gebreke zonder dat nadere ingebrekestelling heeft plaatsgevonden, en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten als mede de wettelijke rente over de verschuldigde hoofdsom voor uw rekening , een en ander conform het ter zake bepaalde in art. 9

Artikel 15. Vrijwaring

U dient ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons geleverde goederen of door ons verrichte werkzaamheden.

Artikel 16. Adviezen

Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen.

Artikel 17. Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 18. Nietige en onwerkzame bepalingen

Indien bepalingen van enige overeenkomst door welke oorzaak dan ook niet kunnen worden toegepast, treedt daarvoor in de plaats een regeling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven volledig van kracht.

Artikel 19. Rechtstoepassing

Het Nederlandse recht is van toepassing.

De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelkoop is uitdrukkelijk uitgesloten. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd. Rechtvorderingen onzerzijds kunnen wij evenwel ook in de woonplaats van afnemer c.q. opdrachtgever aanhangig maken.

 

Contact informatie